Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door deze website en de materialen daarin te bezoeken, bevestig je dat je de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen, ermee akkoord gaat en eraan gebonden bent. Deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie op deze website mag geenszins worden geïnterpreteerd als een aanbod tot verkoop van een product of dienst. Op geen enkele manier creëert, specificeert, verandert of vervangt de inhoud van deze website nieuwe of eerdere contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn aangegaan tussen PsiControl of diens verbonden bedrijven en de gebruiker van deze website. De inhoud van deze website kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Geen aansprakelijkheid

Aan de juistheid van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Ten aanzien van de juistheid, geldigheid en volledigheid van die informatie wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie of verklaring afgegeven. PsiControl wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor fouten en voor onvolledige of incorrecte informatie, evenals voor informatie die misleidend blijkt te zijn. Onder geen enkele omstandigheid aanvaarden PsiControl of diens directeuren, werknemers of adviseurs aansprakelijkheid uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade, schadevergoedingen met een punitief of boetekarakter of enige andere vorm van schade uit of op welke wijze dan ook gerelateerd aan jouw toegang tot of gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie. PsiControl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze zijn gekoppeld aan deze website. Jouw toegang tot en gebruik van andere websites gekoppeld aan of vanuit deze website is voor jouw eigen rekening en risico en PsiControl aanvaardt in dat verband geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. PsiControl kan niet garanderen dat van deze website gedownloade documenten of bestanden vrij zijn van virussen en PsiControl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen.

Auteursrecht en recht van de producent van een database

Deze website vormt een door auteursrecht beschermd werk, evenals een databank waarop het auteursrecht en het recht als product berust bij PsiControl. Alle teksten, vormgeving, foto’s, grafisch materiaal en andere tekens zijn beschermd onder het auteursrecht. Het is gebruikers verboden om inhoud van deze website te kopiëren, wijzigen, aan te passen, te verzenden, distribueren, vertonen, publiceren, verkopen, in licentie te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PsiControl.

Handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo’s

Alle op deze website gebruikte benamingen, logo’s en andere tekens zijn eigendom van PsiControl of diens gelieerde bedrijven. Ze zijn wettelijk beschermd. PsiControl verbiedt ten strengste elk gebruik van die of soortgelijke tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PsiControl.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) deze website zijn bij uitsluiting onderworpen aan Belgisch recht. Ter slechting van dergelijke geschillen onderwerp je je aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Ieper (België).